CETE ดูงาน กฟผ.แม่เมาะ

                  ด้วยทางสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมไปดูงานที่โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2555 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหัวข้อดังนี้

                        1. ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ


                        2. ระบบการกำจัดของเสียของโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ


                        3. ระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม


                        4. ระบบการจัดหาถ่านหิน ลำเรียงถ่านหิน ของเหมืองแม่เมาะ


                        5. ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของของโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ


1
2
Next