การบรรยายในโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยชาวต่างชาติ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเคมี

          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายโดยนักวิจัยชาวต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยชาวต่างชาติ Dr.Filip Kielar  สาขาวิศวกรรมเคมี ดังนี้
          - วันที่ 15 มิถุนายน 2555 บรรยายเรื่อง Introduction to Molecular Imaging เวลา 09.30 – 12.30 น.
          - วันที่  20 มิถุนายน 2555 บรรยายเรื่อง  Bioinorganic Neurochemistry for the New Issue of Comprehensive Inorganic Chemistry เวลา 13.00 – 16.00 น.
          - วันที่ 27 มิถุนายน 2555 บรรยายเรื่อง  Synthesis and Evaluation of Cu/Fe Prochelators  aimed at Preventing Oxidative Stress  เวลา 13000 – 16.00 น.
          โดยการจัดบรรยายดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Slope 2 อาคารวิศวกรรมเครื่องกล – อุตสาหการ ในการนี้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าว ตามวัน เวลาข้างต้น

----------------------------------------------------------
เขียนข่าว : กรรณิกา  จำปาทอง
ภาพข่าว : ไพโรจน์  อินทศักดิ์
ลงข่าว : นิรันดร  กาบบัว