การสัมมนาเทคโนโลยีตลับลูกปืน และการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

    เมื่อวันศุกร์ที่  22 มิถุนายน 2555 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การสัมมนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีตลับลูกปืนและการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร” ขึ้น ณ ห้องประชุม Slope 2 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล – อุตสาหการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการกับภาคการศึกษา

    ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กุลยา กนกจารุวิจิตร กล่าวเปิดโครงการสัมมนา ฯ และ ได้รับเกียรติจากคุณภุชง พุทธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริษัท Schaeffler และทีมวิทยากร ให้เกียรติบรรยายเรื่องดังกล่าวโดยมีผู้ประกอบการ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

--------------------------------------------------------
เขียนข่าว : กรรณิกา  จำปาทอง
ภาพข่าว : ไพโรจน์  อินทศักดิ์
ลงข่าว : นิรันดร  กาบบัว