โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ พิพิทฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

          ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ พิพิทฑ์พื้นบ้านจ่าทวี