ครูช่างสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2555

          ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ครูช่างและเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นประเพณีในทุกปีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อองค์พระวิษณุกรรม