ประเมินประกันคุณภาพภายในคณะฯ 2 ก.ค.55

          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ  หัวหน้าศูนย์นิติสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  โดยมี
          ผศ.ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          ดร.จรูญ สารินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          ผศ.ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
          ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          และกรรมการสมทบ ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจการประเมินประกันคุณภาพ

          ในการนี้ได้รับเกีรยติจาก รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ฯ และ กล่าวเปิดโครงการประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
--------------------------------------------------------
เขียนข่าว : กรรณิกา  จำปาทอง
ภาพข่าว : ไพโรจน์  อินทศักดิ์
ลงข่าว : นิรันดร  กาบบัว


1
2
Next