การทำบุญภาควิชาประจำปี IE 55

           เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญภาควิชาขึ้น ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการเทศนาธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต อีกทั้งได้ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาอันดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป