การประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554

การประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานกิจกรรมอาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น ณ ลานกิจกรรมอาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นิสิตภายในคณะ ฯ ทำโครงงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ตลอดจนเพื่อคัดเลือกโครงการวิศวกรรม ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมประกวดในนิทรรศการโครงงานนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการ  ฯ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนิสิตที่ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 20 โครงงาน

รางวัลชนะเลิศ
การควบคุมความสว่างภายในอาคารด้วยพีแอลซีโดยใช้ตัวตรวจวัดแสง    
วิศวกรรมไฟฟ้า ฯ    
1. นายณัฐวิทย์ อินทเจริญศานต์   
2. นายมานนท์ ขันธ์ทอง         
3. นายวัจน์กร วงศธรบุญรัศมิ์  
ที่ปรึกษา     ดร. นิพัทธ์      จันทรมินทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ระบบแสดงจำนวนที่ว่างในอาคารจอดรถ    
วิศวกรรมไฟฟ้า ฯ    
1. นายปิยณัฐ พัวอุดมเจริญ    
2. นายศักดิ์สิทธิ์ บุญวงษ์                
ที่ปรึกษา     ดร. นิพัทธ์       จันทรมินทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษาบริษัทพี. อี. เทคนิค จำกัด    
วิศวกรรมอุตสาหการ    
1.  น.ส.วัลย์วลี จิตตมานนท์กุล
2.  น.ส.เกษราวลี วิทยานุเคราะห์  
ที่ปรึกษา     อ.กานต์   ลี่วัฒนายิ่งยง

1
2
Next