NU Open House : Innovative Knowledge

โครงการ NU Open House : innovative Knowledge (ตลาดนัดวิชาการ ม.นเรศวร)
ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
- นิทรรศการ แนะนำหลักสูตร ทุกคณะ ทุกสาขา
- กิจกรรม Innovation Stage เวทีการแสดงนวัตกรรมจากหลากหลายสาขา เช่น การแสดง
- กิจกรรม Innovation Park
- กิจกรรม NU Edu. Way


1
2
Next