การประชุมคณะทำงานด้าน Nanosafety Research Group ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม CE 427 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

       การประชุมคณะทำงาน Nanosafety Research Groups ครั้งที่ 1  วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม CE427 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการส่งข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมเป็นศูนย์วิจัยพันธมิตรของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมรายละเอียดข้อเสนอและข้อกำหนดต่างๆ