โครงการ “การพัฒนากระบวนการเครือข่ายและความรู้ในการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับผลกระทบทางสุขภาพจากเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร”

         โครงการ "การพัฒนากระบวนการเครือข่ายและความรู้ในการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับผลการกระทบทางสุขภาพจากเหมืองแร่ จังหวัดพิจิตร" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วย ดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัยและ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และจัดโครงการ ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการเป็นการจัดอบรมความรู้ในการเฝ้าระวังและตรวจตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการประสานงานกับศูนย์อนามัยที่ 8 และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินกิจกรรม โดยจัดการอบรมขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเจ็ดลูก จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 13 มกราคมส 255 โดยมีผู้นำชุมชนและชาวย้านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญกับผลกระทบทางสุขภาพจากเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร