การอบรมเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการคุณภาพน้ำ วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2555

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดร.จิระนันท์ เหมพูลเสริฐ ผู้อำนวยการส่งนแผนงานและประเมินผล สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม "การเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ" ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ


      การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดการคุณภาพน้ำ การเปลี่ยนสภาพน้ำเสีย / น้ำท่วมให้กลายเป็นน้ำใช้ การแยกขยะมูลฝอยจากน้ำเสียและการรีไซเคิล ตลอดจนการเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรีไซเคิลขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในงานได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลน้ำเสีย ระบบประปา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประมาณ 40 ท่าน ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง slope 2  ชั้น 7 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร