การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี"

          เนื่องด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มอบหมายและให้การสนับสนุนสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการดำเนินโครงการ "การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี" เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในการสังเคราะห์และใช้งานวัสดุนาโนสำหรับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางโครงการได้จัดทำ ร่างคู่มือความปลอดภัยในการทำวิจัยเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี โดยได้ผ่านการทดลองใช้งานโดยห้องปฏิบัติการนำร่องและปรับปรุงเนื้อหาตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ


          ทางโครงการจึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงเอกสาร ก่อนการดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยจัดประชุมวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯ ชั้น 4 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ - เพลินจิต (อาคารเชื่อมสถานีเพลินจิต  BTS)

ไม่มีข้อมูล