โครงการ "การพัฒนากระบวนการเครือข่ายและความรู้ในการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับผลการกระทบทางสุขภาพจากเหมืองแร่ จังหวัดพิจิตร" ครั้งที่ 2

         โครงการ “การพัฒนากระบวนการเครือข่ายและความรู้ในการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับผลกระทบทางสุขภาพจากเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูลและ ดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย เป็นผู้จัดการอบรมดังกล่าว โดนส่วนหนึ่งของโครงการเป็นการจัดอบรมความรู้ในการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการประสานงานกับศูนย์อนามัยที่ 8 และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ในการดำเนินกิจกรรม  ทางโครงการจึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 8.00-12.00 น. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรใน เวลา 13.00 – 16.00 น. สำหรับผู้นำชุมชนและประชาชนที่สนใจ โดยมีวิทยาการในการอบรมความรู้ในการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพน้ำ”