การประชุมคณะทำงาน Nanosafety Research Groups ครั้งที่ 2

      การประชุมคณะทำงาน Nanosafety Research Group    ในวันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 10.30 - 12.00 น.  ณ. ห้องประชุม CE427 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูลเป็นประธานการประชุมและชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งข้อเสนอเป็นศูนย์ร่วมวิจัยพันธมิตรของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมรายละเอียด ข้อกำหนดต่างๆ