ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะทำงานของโครงการสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 55

         เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยภารกิโครงการและประสานงานวิจัย (ภค.) จัดพิธีลงนาม ในสัญญารับทุนประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุมบุญนาค โดยมี ศ.นพ.สุทธิพร จิตรมิตรภาพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวต้อนรับและร่วมลงนามในสัญญารับทุนฯ ซึ่งมีผู้ลงนามประกอบด้วย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.นันทนาแจ้งสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี นพ.ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผอ.ศูนย์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวประมาณ 60 คน นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ได้รับทราบถึงรายละเอียดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยวิธี การเบิกเงินการติดตามประเมินผล และตรวจรับผลสำเร็จโครงการวิจัย

ไม่มีข้อมูล