การประชุมคณะทำงาน การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน

         สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดทำแผนงานการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2555 บัดนี้จากผลการพิจารณาทุนของวช. โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยให้ดำเนินการได้โดยได้มีการลงนามสัญญาไปในวันที่ 30 เมษายน 2555 ในการนี้จึงได้จัดประชุมคณะทำงานของโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิศวกรรมโยธา CE 226  อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไม่มีข้อมูล