นิสิตบัณฑิตศึกษาเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ “Research Talk” ครั้งที่ 2 เรื่อง “ก้าวเล็กๆของนิสิตสู่การเป็นนักวิจัยระดับโลกโดย ดร.วิไลวรรณ จันทร์มณี

        ในการบริหารจัดการสถานความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม จำเป็นต้องมีการดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานและองค์กรวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายงานวิจัยขึ้นผ่านการบรรยายพิเศษของผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัด “Research Talk” ครั้งที่ 2 เป็นการเสวนาโดยมีแขกรับเชิญ คือ ดร.วิไลวรรณ จันทร์มณี นักวิจัยของ The University of Texas at Arlington, USA. ในเรื่อง “ก้าวเล็กๆของนิสิต .. สู่การเป็นนักวิจัยระดับโลก Inspiration and Life as an International Researcher”  โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดการเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างแขกรับเชิญและนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างบันดาลใจ ความเข้าใจ และความมุ่งมั่นในการทำวิจัยของนิสิต ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนางานวิจัยของหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 


 


        ดร. วิไลวรรณ จันทร์มณี เป็นนักวิจัยของ Center for Renewable Energy Science and Technology (CREST) และ Department of Chemistry and Biochemistry, Faculty of Science, The University of Texas at Arlington, USA โดยปัจจุบันมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก     ดร.วิไลวรรณจบการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท และเอกในประเทศไทยทั้งหมด และได้ไปเป็นนักวิจัยทำงานในประเทศอเมริกามามากกว่า 6 ปี ประสบการณ์ในการเรียนรู้งานวิจัยของไทยและการทำงานวิจัยในต่างประเทศจะเป็นแรงบันดาลใจให้นิสิตบัณฑิตศึกษาได้ก้าวไปข้างหน้าในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยได้เป็นอย่างดี