คณะผู้ทำงานสถานวิจัยฯ ได้ทำการการเก็บตัวอย่างตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมสำหรับการวิจัยโครงการสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน

      สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยแผนงานการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน    โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูลและ ดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัยได้มีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ประสานงานและดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, มูลนิธิฮักเมืองน่านและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ในวันที่ 8 – 15 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาในการลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง