“Meeting of the Sponsorship Programme on the Testing of Manafactured Nanomaterials and to the 10th Meeting of the Working Party on Manuactured Nanomaterials (WPMN)”

    ด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรหลักในการพัฒนางานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยประสานงานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีการจัดประชุม “Meeting of the Sponsorship Programme on the Testing of Manafactured Nanomaterials and to the 10th Meeting of the Working Party on Manuactured Nanomaterials (WPMN)” ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2555 ณ กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูลและ ดร.ศิริศักดิ์ เทพาคำ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้