รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม Meeting of the Sponsorship Programme on the Testing of Manafactured Nanomaterials ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

         เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดการประชุม Thai Professionals Conference 2012 ในหัวข้อ “Disaster Risk Management : Lessons Learned from USA, Japan and Europe” ระหว่างวันที่  3 - 6 กรกฎาคม 2555  ซึ่งได้เชิญรองศาสตราจารยื ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูลและดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัยเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมนาดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น ถนนวิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ