ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คว้ารางวัลชนะเลิศ (Grand Prize Winner) ในงานการประกวด the Prosper.Net-ScopusYoung Scientist Award in Sustainable De-velopment สาขา Sustainable Infrastruc-ture

  ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ (Grand Prize Winner) ในงานการประกวด the Prosper.Net-ScopusYoung Scientist Award in Sustainable De-velopment สาขา Sustainable Infrastruc-ture ณ มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ ประจำปี 2012  ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

             ในทุกปีจะมีการมอบรางวัลนี้ให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ทำงานวิจัยสนับสนุนต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการตัดสินจะพิจารณาจากจำานวนครั้งที่มีผู้อ้างถึงผลงานวิจัย (number of citations),จำนวนและคุณภาพของบทความวิจัย (number and quality of publications), และผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคม (docu-mented social impact) โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้นำาเสนอภาพรวมของโครงวิจัยการฟื้นฟูดินและน้ำาใต้ดินปนเปื้อน (Ground-water and soil remediation) ที่ทำร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารอันตรายในดินและนำ้ใต้ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม
             ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์  เป็นนักวิจัยไทยคนแรกที่ได้รางวัลนี้  โดยได้รับเงินรางวัลพร้อมทุนวิจัย เพื่อทำวิจัยร่วมที่ประเทศเยอรมันภายใต้ the Alexander vo Humboldt Foundation โดย มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United Nation University)และสำนักพิมพ์ Elsevier จะทำาบทสัมภาษณ์และข่าวเพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่ชนะการประกวดต่อไป
             ทั้งนี้เมื่อปี พศ.2554 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดข้อเสนอโครงการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบท “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โครงการการประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ที่ถูกปรับปรุงด้วย โพลีเมอร์ร่วมกับการเหนี่ยวนำาความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอลีนเป็นองค์ประกอบ