การสัมมนา เรื่อง พลังงานไทย ปัญหาและแนวทางแก้ไข

การสัมมนาครั้งใหญ่ประจำปี 2555 เรื่อง “ พลังงานไทย  ปัญหาและแนวทางแก้ไข ”
ในวันอังคารที่ 31 ก.ค. 2555  เวลา 12.00น.- 17.00น.
ณ. ห้องประชุมโรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  ม.นเรศวร

การบรรยายจากวิทยากรระดับประเทศ ได้ แก่
  ดร.สุขฤดี  สุขใจ              - ผอ.วิทยาลัยพลังงานฯ  ม.นเรศวร
  คุณพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์   - ผอ.ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา กฟผ.
  นอ. วินัย  เสวกวิ              - ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพลังงานรัฐสภา
  พท.รัฐเขต  แจ้งจำรัส      - ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพลังงานรัฐสภา
  คุณ จิระภาภรณ์  ไหลมา  - ผอ.กองนโยบายและแผนพลังงาน
  ดำเนินการอภิปราย  โดย อ. วิสาข์  เจ่าสกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
จัดโดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร