การอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์และการสื่อสารข้อมูล

          ในวันที่ 6 สิงหาคม 255 ได้มีการอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์และการสื่อสารข้อมูล ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร