สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-18 สิงหาคม 2555

          วันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 และการแข่งขันหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว (NU Robot Contest # 1 : Green innovation)
          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ฯ ณ ห้อง Slope 2 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ


1
2
Next