AUN QA 17 ส.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ขึ้น ณ  ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการบริหารหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA และสร้างความเข้าใจในเรื่องตัวบ่งชี้ของ AUN-QA
          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ อ.จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านประกันคุณภาพการศึกษา) และ รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องดังกล่าว และได้รับความสนใจจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน