โครงการจัดทำต้นแบบระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)

          สำนักส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ ฯ วุฒิสภา กสทช. ITU และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการจัดทำต้นแบบระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 150 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 75 คน ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 และระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555
          ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหารจากกระทรวง ICT และผู้เข้ารับการอบรม ฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายชัยโรจน์ จิรพัฒนเกียรติ กล่าวรายงานการอบรมต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชัยโรจน์ มีแดง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555