การอบรมเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วม 22-23 ส.ค. 55

          เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกเพื่อพัฒนาเครื่องระบบการเตือนภัยน้ำ ท่วมอัตโนมัติ  ขึ้น ณ ณ ห้องประชุม EN 514  คณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดูแลระบบเตือนภัยน้ำท่วมชุมชน ในบริเวณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการเตือนภัยน้ำท่วมชุมชน  และสามารถนำความรู้ที่จะนำไปพัฒนาเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมด้วยตนเอง 
          ตลอดจนเกิดเครือข่ายกลุ่มผู้สนใจเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง จากผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดูแลระบบเตือนภัยน้ำท่วมชุมชน และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยด้านเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมต่อไปในอนาคต
          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  แตะกระโทก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวเปิดการอบรม ฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์    แทนธานี   หัวหน้าโครงการอบรมฯ บรรยายเรื่อง ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับชุมชนเมือง ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห และคณะ ฯ บรรยายเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน  การกระจายข่าวสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ โดยมีนิสิตและผู้สนใจทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวประมาณ 35 คน