โครงการวิศวกรวิศวธรรม 24-26 ส.ค. 55

          เมื่อวันที่  24- 26 สิงหาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการวิศวกร วิศวธรรม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ลานกิจกรรมอาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้สร้างระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และสามารถใช้หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
          ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรม ฯ ได้ฝึกการนั่งสมาธิ ฝึกการเดินจงกรม และศึกษาวิชาศีลธรรม จริยธรรม ตลอดจนหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนมีพึงปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมประมาณ 510 คน