ผู้บริหารบริษัท ไทยบริตจสโตน จำกัด เข้าพบปะนิสิตที่ได้รับทุน ฯ

          ผู้บริหารบริษัท ไทยบริตจสโตน จำกัด เข้าพบปะนิสิตที่ได้รับทุน ฯ เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่และผลการเรียนของนิสิต
          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา น. ณ ห้องประชุม CE 230  อาคารวิศวกรรมโยธา ผู้บริหารบริษัท ไทยบริตจสโตน จำกัด เข้าพบและหารือกับกองกิจการนิสิต โดยมีผู้แทนจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมหารือ เกี่ยวกับนิสิตที่ได้รับทุน ฯ
          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์  อภิชยกุล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท ไทยบริตจสโตน 
          พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ได้พบปะ กับนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง ทัศนคติ