การศึกษากระบวนการดักจับทางธรณีวิทยา 21ส.ค. 55

          การบรรายายทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษา กระบวนการดักจับทางธรณีวิทยาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้การทดสอบใน พื้นที่ปฏิบัติการและแบบจำลองเชิงตัวเลข (study of CO2 geological trapping processes using field testing, laboratory experiments and numerical modelling)" โดย Asst. Prof. Dr. Fritjof Fagerlund ซึ่งได้ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เป็นผู้แปลคำบรรยาย ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร