การศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

          ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 ได้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสอดคล้องกับพันธกิจการผลิตบัณฑิต โดยได้เข้าศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่
          - บริษัท ซอฟแสควร์ 1999 จำกัด จังหวัดปทุมธานี
          - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี
          - บริษัท รอยเตอร์ ซอฟแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
          - บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด กรุงเทพฯ
          - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
          เพื่อที่นิสิตจะได้รับความรู้และความเข้าใจการทำงานในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ไปประยุกต์ในการรียนต่อไป


1
2
Next