การแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 13

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยที่ 1 ประเภทกำลังตามเป้าหมายรักษ์โลก ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ในการข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้น ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555

ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ภาควิชา ฯ ได้จัดส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทคอนกรีตตามเป้าหมายรักษ์โลก และประเภทคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ และ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
มีรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลฯ ดังนี้
1. นายชาญณรงค์ ใจแสน    รหัสนิสิต 52363806
2. นายชลธวัช    อุไรวร    รหัสนิสิต 52363783
3. นางสาวจิราพรรณเทียมจันทร์    รหัสนิสิต 52363769


------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กรรณิกา จำปาทอง/ นิรันดร กาบบัว/ ลูกน้ำ มากลิ่น