ความร่วมมือในงานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

          วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2555 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าประชุม “การสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยเชิงนวัตกรรม” ระหว่างคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกัน ในประเด็นหัวข้อการวิจัยด้านต่าง ๆ ถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือ รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากทั้งสองคณะ อาทิเช่น
- อุปกรณ์ตรวจเส้นเลือด
- การประดิษฐ์เครื่องมือตรวจวัดสัญญาณชีพขณะออกกำลังกาย
- เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ (motion analysis)
- งานวิจัยทางด้านชีวกลศาสตร์ (biomechanics) และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้วัดสมรรถภาพร่างกายทั้งในคนปกติและนักกีฬา
- การประดิษฐ์เครื่องวัดความเข้มการส่องสว่าง
- การวัดก้อนแข็งตัวของเลือด เมื่อทดสอบด้วยสารกันเลือดแข็งตัวจากปลิง
- การประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปจากกล้อง
- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบพกพาเพื่อช่วยเพิ่มการกระดกข้อเท้าของคนไข้อัมพาตครึ่งซีก
- ด้านนวัตกรรมกดห้ามเลือด
- ด้านสถานการณ์จำลองควบคุมเครื่อง
- พัฒนาเครื่องตรวจมะเร็งต่อมไทรอยด์
- เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับสัตว์ทดลอง
- การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจวินิจฉัยโรค
- การประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจจับการหายใจขณะถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก (Device monitoring chest X-ray)
- เครื่องวัดน้ำหนักผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
- การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนที่ถูกปรับปรุงด้วยไบโอโพลิเมอร์ในการกำจัดเซลล์มะเร็งด้วย- - วิธีการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเฉพาะที่
- การประดิษฐ์ชุดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม
- การทำปั๊มเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของเลือดเทียมในชุดแขนเทียมสำหรับเจาะเลือด
- เครื่องมือวัดความเจ็บปวด
- อุปกรณ์ ask and documentation  ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
- เตียงรับบริจาคโลหิตอัตโนมัติ ต้องการให้มีที่ ปรับอุณหภูมิที่แขนผู้บริจาค
- ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดอัตโนมัติ
- เครื่องประมวลผลระบบไหลเวียนโลหิต
เป็นต้น
------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กรรณิกา จำปาทอง/ นิรันดร กาบบัว/ ณัฐชา ฮุนพานิช