โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 6 ก.ย.55

          เมื่อวันที่  6  กันยายน 2555  หน่วยวิชาการได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ขึ้น  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร และนิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  โดยในครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์ธเนศ  วีระศิริ มาเป็นวิทยากร
          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้อง EN 210 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------
ข่าว : ทิวาโย ธูปเทียน / นิรันดร กาบบัว / ไพโรจน์ อินทศักดิ์