บริษัททิปโก้มอบถังน้ำมันให้ชมรมวิศวอาสา 7 ก.ย.55

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์ถังแกลอน ขนาด 200 ลิตร จากทางบริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างสุขาลอยน้ำ
        สืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนระบบสุขาภิบาลและห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ การจัดทำสุขาชั่วคราวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งมีหลากหลายภาคส่วนได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงจัดส่งไปเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย ทางชมรมวิศวะอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขาลอยน้ำ  และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจเกิด เช่น อหิวาตกโรค ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่อีกทางหนึ่งต่อไป ได้จัดทำโครงการสุขาลอยน้ำ  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของบริษัทฯ
------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กรรณิกา จำปาทอง/ นิรันดร กาบบัว/ ประเทือง โมราราย/ ไพโรจน์ อินทศักดิ์