การบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคโนโลยียางมะตอยในปัจจุบัน 17 ก.ย.55

          วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม หัวข้อ “ เทคโนโลยียางมะตอยในปัจจุบัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
          ในการนี้ คุณจรัญ ศักดิ์เพชร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ฯ โดยมีนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายจำนวนประมาณ 70 ท่าน
------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กรรณิกา จำปาทอง/ นิรันดร กาบบัว/ ไพโรจน์ อินทศักดิ์