ประเมินตนเอง AUN QA 19-20 ก.ย.55

          ตามที่มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรนำร่องในการรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ ASEAN  University Network Quality  Assurance (AUN-QA) นั้น
          วันที่ 19-20  กันยายน 2555 กองพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการซ้อมการประเมินตนเองหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง AUN-QA ขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิศวกรรมโยธา ห้อง CE230 นำโดย อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี    ดร.สุกิจ  ขอเชื้อกลาง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ เป็นคณะกรรมการซ้อมตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กรรณิกา จำปาทอง/ นิรันดร กาบบัว/ ไพโรจน์ อินทศักดิ์