MOU กฟผ. กับ ม.นเรศวร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


 


           วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม  2555 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี


 


          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการทำบันทึกขอตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฯ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ คุณธนา พุฒรังสี รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี ในการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ฯ
          ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ      อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และพัฒนานิสิตของบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยพิธีลงนาม ฯ ดังกล่าว มีผู้บริหารทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามโดยพร้อมเพรียงกัน
  ------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กรรณิกา จำปาทอง/ นิรันดร กาบบัว/ ไพโรจน์ อินทศักดิ์


1
2
Next