ชมรมวิศวะอาสา โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สุโขทัย

          เมื่อวันที่  12-18 ตุลาคม  2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบทครั้งที่ 14 ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย
          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เป็นสาขางานทางด้านการประยุกต์ที่เกี่ยวกับการวิจัยดำเนินงาน ทรัพยากรต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานและทรัพยากร เพื่อบรรลุจุดประสงค์การดำเนินงานตามทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับมาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและได้ฝึกทักษะในการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากร   จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบทครั้งที่ 14 ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านการศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์  เป็นการพัฒนาคุณภาพและขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน และเพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนทั้งในด้านการปรับปรุงดูแลและการพัฒนา ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนอีกด้วย