ประชุมร่วมกับการไฟฟ้า 4 ม.ค. 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดประชุม ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้น
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2555 โดยผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวจำนวนประมาณ 30 ท่าน
ในการนี้ผู้บริหารจากการไฟฟ้า ฯ ได้เข้าอวยพร และสวัสดีปีใหม่ 2556 แก่ท่านคณบดีและผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการทำงานที่ดีในปีใหม่ และส่งความปรารถนาดีให้แก่กันทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

เขียนข่าว  : กรรณิกา  จำปาทอง
ภาพข่าว : ไพโรจน์  อินทศักดิ์ 

1
2
Next