มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานของคณะ ฯ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก ท่านคณบดี ฯ  ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคณบดี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาดูงานการบริหารงานและระบบการปฏิบัติงานของคณะ ฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ
          ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องข้อมูล การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง 2 สถาบัน ในอนาคตต่อไป
---------------------------------------
กรรณิกา  จำปาทอง    เขียนข่าว
ไพโรจน์  อินทศักดิ์  ถ่ายภาพ

1
2
Next