ประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2556

การประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์