การประกวดโครงงานนิสิต 8 ก.พ. 56

รางวัลชนะเลิศ
ฟิกเจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ่ม    
วิศวกรรมอุตสาหการ    
1. นายจิรายุทธ์        สุพรรณ์
2. นายพิทยา           บุญงาม    
จาก อาจารย์เสาวลักษณ์  ตองกลิ่น


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ระบบตรวจจับหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์    
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
1. นายชัยณรงค์        แตงน้อย
2. น.ส.นันท์นภัส       บุญดล
3. นายวสันต์           ทิมทอง    
จาก อาจารย์รัฐภูมิ   วรานุสาสน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ต้นแบบสำหรับคอมพิวเตอร์แบบเน้นการสัมผัสบนพื้นผิว กรณีศึกษาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโน้ตดนตรีเบื้องต้น    
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
1. น.ส.จีราภา          ทิพกรณ์
2. นายอริญชย์         บั้งเงิน    
จาก อาจารย์รัฐภูมิ   วรานุสาสน์

Popular Vote
เครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ
วิศวกรรมอุตสาหการ    
1. นายณัฐพล          สารัก
2. น.ส.มยุรี             ใจมา
3. นายอมร             แสงจักร    
จาก
1. อาจารย์กานต์   ลี่วัฒนายิ่งยง
2. นายประเทือง   โมราราย

1
2
Next