นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลในการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2013) ประจำปี 2556

                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลที่ 3  รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม และรางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์  จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Youth Electronics Circuit Contest : YECC 2013 ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) และสามารถคว้ารางวัลจากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 16 ทีมจากทั่วประเทศ ดังนี้


              จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์แจ้งไว้เพื่อทราบและได้เตรียมความพร้อมโดยทั่วกันว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในอีกไม่อีกปีข้างหน้า โดยปัจจัยที่ส่งผลให้มีประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นนั้นหลัก ๆ มาจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนครอบครัว และวิทยาการด้านการแพทย์สาธารณสุข ที่ส่งผลให้คนมีอายุยืนมากขึ้น  ดังนั้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างตระหนักและเห็นความสำคัญในการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้ สูงอายุในอนาคตกันมากขึ้น และเพื่อให้สอดรับกับยุคสมัยสภาพสังคมในปัจจุบัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึงกำหนดโจทย์ในปีนี้ภายใต้หัวข้อ “ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ” (Electronics for and aging Society) เพื่อให้ผู้อายุมีความสุขที่สุดในสังคมผู้สูงอายุในอนาคต  โดยรูปแบบการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมและประเภทนักเรียน
              โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักนิสิตได้เข้าร่วมการแข่งขัน ในการหาประสบการณ์ใหม่ๆ และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรางวัลที่ได้รับยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการพัฒนาและความคิดสร้าง สรรค์ด้านนวัตกรรมและประดิษฐกรรมอย่างมีคุณภาพ และยังเป็นแรงผลักดันให้ นิสิตและเยาวชนไทยสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น


เขียนข่าว : กรรณิกา  จำปาทอง
ข้อมูล , ภาพข่าว :  เศรษฐา ตั้งค้าวานิช