นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 3 รางวัล ในการประกวดโครงงานนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดโครงงานนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัล 4 รางวัล
การประกวดนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 14 ก.พ.56

ชนะเลิศอันดับ 1  ระบบตรวจจับหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
1.นายชัยณรงค์ แตงน้อย
2.นางสาวนันท์นภัส บุญดล
3.นายวสันต์ ทิมทอง 

ที่ปรึกษาโครงงาน : อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์

รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องนับ และคัดขนาดมะนาว
1.นางสาววราพรรณ ยานันท์
2.นายสิทธิชัย จอมแปง
3.นายศิริชัย จันเกิน

รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ
1. นายณัฐพล สารัก
2. น.ส.มยุรี ใจมา
3. นายอมร แสงจักร

รองชนะเลิศอันดับ 3 การออกแบบและสร้างรถจักรยานอเนกประสงค์
1.นายนภดล ทิพย์ทวีชัย
2.นางสาวพัชราภรณ์ ทับทองดี
3.นายสมลักษณ์ ไกรดีงาม

ที่ปรึกษาโครงงาน
1. อาจารย์กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
2. ครูช่างประเทือง โมราราย

1
2
Next