โครงการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร เพื่อตรวจรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ 2551

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรขึ้น เพื่อตรวจรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2551 

โดยภาควิชาฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนี้ 
1. นายเกษม กุหลาบแก้ว ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
 
2. รศ.พิชิต ลำยอง ประธานอนุกรรมการ
 
3. ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ อนุกรรมการ
4. รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ อนุกรรมการ
 
5. ผศ.ดร.ทับทิม อ่างแก้ว อนุกรรมการ
6. ผศ.ชายชาญ โพธิสาร อนุกรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
 
โดยคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าเยี่ยมชม ณ ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ซึ่งมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร และคณาจารย์ผู้สอน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมEE 226 ภาควิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านมา