หน่วยวิชาการเคลื่อนที่ 8-9 มี.ค. 56 พบพระ แม่สอด

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2556 หน่วยวิชาการเคลื่อนที่ (MOBILE UNIT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีกิจกรรมให้ความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักวิทยา ตำบลพบพระ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดย ครั้งนี้ได้มีบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมด้วย 5 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวณัฐชา ฮุนพานิช
2. นายรณกฤต แสงผ่อง
3. นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล
4. นางสาวปัทมาวดี เมฆพัฒน์
5. ว่าที่ร้อยตรี ธานี โกสุม
โดยกิจกรรม ที่ให้ความรู้กับชุมชนในครั้งนี้ คือ
1. รถแปรงสีฟัน (สำหรับเด็ก)
2. การสอนลับมีด (สำหรับผู้ใหญ่)
3. การสอนทำจอบ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ซึ่งครั้งนี้ ชาวบ้านได้ให้ความสนใจเป็นอันมาก โดยสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 112 คน ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน