บรรยายพิเศษ เรื่อง สถานภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย

ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อน บ้าน โดย ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย