การอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร. พนัส นัถฤทธิ์ และว่าที่ร้อยตรี ธานี โกสุม ร่วมกับภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานบริการวิชาการแก่สังคมในหัวข้อเรื่อง “การอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 1 – 2 เมษายน 2556 โดยมุ่งหวังเพื่อที่จะให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเห็นความสำคัญของวิทยาการทางด้านหุ่นยนต์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปศึกษาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้

1
2
Next